תנאי שימוש ופרטיות

מדיניות פרטיות באתר מלומדות
התנאים הבאים מפרטים את מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר מלומדות, המנוהל ומופעל על ידי
colleegz (מפעילת השירות). תנאים אלו מלמדים על האופן בו האתר משתמש במידע הנאסף
על ידו בעת גלישת המשתמשים באתר ו/או נמסר לו על ידי המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות
מהווה חלק מהסכם תנאי השימוש באתר מלומדות ,ובעצם התחברותך לאתר, אתה מסכים לתנאים
הבאים ולתנאים במדיניות הפרטיות של מפעילת השירות:
1 .באתר קיימים שירותים ופעילויות שהגישה אליהם אפשרית באמצעות רישום מוקדם. בעת
ההרשמה לשירות תתבקש למסור מספר פרטים אישיים אודותיך הנחוצים לצורך הפעילות
או השירות (כגון שם מלא, כתובת דוא”ל, ועוד). מבלי שתמלא את הנתונים הנדרשים
בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. מסירת פרטיך בהרשמה
לשירות מהווה הצהרה מצדך על נכונותם. עליך למסור פרטים מלאים ונכונים.
2 .אתר מלומדות יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת הרשמתך לאתר בהתאם
להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 ,ואתה נותן הסכמתך
לשימוש זה.
3 .אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, או בכל שאלה אחרת הנוגעת
למדיניות זו, אנא פנה לאתר מלומדות באמצעות כתובת הדוא”ל:[email protected]
4 .במידה שהנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים הם אישיים, הם יישמרו
במאגר המידע של מלומדות וזאת בהתאם לתקנות חוק הגנת הפרטיות. מובהר, כי לא מוטלת
עליך החובה למסור את הפרטים, אולם ככל שתבחר שלא למסור את הפרטים לא נוכל
לאפשר לך להשתתף בפעילות או לקבל שירותים מסוימים.
5 .הרישום לאתר ולשירותיו ייעשה לרוב באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק
וגוגל+. כאשר אתה נרשם לשירות באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר
למפעילת השירות גישה למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך, כגון
שמך, כתובת הדוא”ל שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון זה. גישת האתר למידע
ולתכנים כאמור מוגבלת למידע ולתכנים שמפעיל הרשת החברתית בה אתה משתמש
מאפשר לנו גישה אליהם, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית,
אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית. תשומת לבך כי
השימוש ברשתות חברתיות הוא חיצוני ונפרד לשירות וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותן
רשתות חברתיות. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה.
6 .אתר מלומדות מאפשר גם רישום ישיר שאינו מחייב הזדהות באמצעות חשבון רשת חברתית.
במהלך רישום כאמור תתבקש למסור לנו פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר, כגון שם מלא
וכתובת דוא”ל פעילה.
7 .עם רישומך לפעילות או לשירות ובכפוף לאישורך לתנאי הפעילות והשירות ובכלל כך
לאישורך כי הנך מסכים לקבל מידע פרסומי או תוכני (ניוזלטר), יהיה האתר רשאי לשלוח
אליך מדי פעם בדואר האלקטרוני ובכל דרך אחרת מידע ומידע פרסומי אודות פעילויות
ושירותים נוספים בין אם מידע שיפרסם הוא עצמו ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מידי
מפרסמים אחרים. מובהר, כי מידע זה יישלח לתיבת הדואר האלקטרוני שלך בכפוף
להסכמתך. אם אינך מעוניין להמשיך לקבל מידע זה כאמור, תוכל לבטל את הסכמתך בכל
עת.
8 .הנך אחראי לשמור על שם המשתמש והסיסמה שבחרת עבור הכניסה לשירות בסודיות
ולדווח לאתר במקרה שבו תגלה שמישהו עשה בהם שימוש בלי הסכמתך. העניין חשוב,
מאחר שאתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום עבור שירותים),
אפילו אם נעשה בלי הסכמתך. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בשם המשתמש או
בסיסמה של אחר.
9 .ככל שאתר מלומדות יסבור כי פעילותך או אופן שימושך באתר לא עולה בקנה אחד עם תנאי
השימוש המפורטים במסמך זה או שיש בהם להפר הוראות כל דין, האתר יהא רשאי למנוע
ממך גישה לשירותים ו/או לבטל סיסמתך ו/או לפעול בכל דרך אחרת ביחס לשירותים
הטעונים הרשמה כאמור, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
10 .מפעילת השירות ואתר מלומדות ישמרו על פרטיות נתוניך בהתאם לדין. בכפוף לכך, האתר
ומפעילת השירות יהיו רשאים להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך ובמידע שייאסף על ידם
בנוגע לדפוסי השימוש שלך, מידע או פרסומות אותם קראת, העמודים שגלשת אליהם
וצפית בהם, השירותים וההצעות שהתעניינת בהם, מיקומך בעת השימוש, נתוני כתובת
האינטרנט (address IP (שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת
אותך, סוג המכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד,
ולשמור את המידע במאגרי המידע שלהם כמתחייב על פי דין. מפעילת השירות ואתר מלומדות
רשאים לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי,
סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש בשירות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך
בשירות. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי ‘לוג’ של שרתי השירות.
11 .השימוש שיעשו אתר מלומדות ומפעילת השירות בנתונים אלה ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות
שלהם ובכפוף להוראות החוק, למטרות: אספקת השירותים, זיהוי במהלך כניסות חוזרות
לאתר, תפעול ופיתוח האתר, , ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות
מפרסמים; שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר. בנוסף לאמור, ישמש המידע גם
ליצירת הקשר אתך, ליצירת אזורים אישיים באתרים אותם תוכל להתאים להעדפותיך,
לרכישת שירותים ומוצרים שונים באתר, לשליחת דיוורי תוכן ופרסומות בהתאם להסכמתך
כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש. להתאמת מודעות פרסומות ותכנים שיוצגו לך בעת
הביקור באתר – המידע שישמש את האתר לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בפרטי
התקשרות (כתובת, טלפון)- לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי שימוש אלו או בתנאי
השימוש הספציפיים של השירותים אליהם תירשם.
12 .חלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי צדדים שלישיים הנמצאים בשיתוף פעולה זה או
אחר עם מפעילת השירות ו/או אתר מלומדות .מפעילת השירות והאתר לא ימסרו את פרטיך
האישיים לצדדים שלישיים, אלא בכפוף להסכמתך, במקרים בהם תרכוש או תתעניין
ברכישת מוצרים או שירותים, או במסגרת שיתוף פעולה בין מפעילת השירות ו/או האתר
לבין צד שלישי. במקרים אלה, יועבר לשותפים או המפרסמים המידע שהסכמת להעביר
לאותם צדדים ובנוסף המידע הדרוש לצורך השלמת הליך הרכישה או מתן השירותים בלבד.
השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולמדיניות הפרטיות
של האתר. מבלי לגרוע מהאמור, לצורך מימוש פרסים במסגרת פעילויות יהיו אתר מלומדות או
מפעילת השירות רשאי להעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים לצורך מסירת
הפרסים בלבד.
13 .אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך
שימוש או קישור הקיימים באתר אינה כפופה למדיניות הפרטיות של מפעילת השירות או
שלאתר מלומדות אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.
14 .במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, ביצוע או ניסיון לביצוע פעילות הנחזות כמנוגדות
לדין באתר או באמצעותו, במידה וניתן צו שיפוטי המורה לו לעשות כן ובכל מקרה בו מסירת
המידע תהיה נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש שלך, או של צד שלישי, יהיה
האתר רשאי למסור את פרטיך האישיים כנדרש על פי חוק. מפעילת השירות והאתר
שומרים לעצמם את הזכות לעשות שימוש במידע אודותיך או אודות השימוש שלך באתר
ללא קבלת רשותך, במקרה בו הם יאמינו בתום לב שהפעולה חיונית לצורך ציות לדרישות
החוק וכן כדי להגן על זכויותיהם, במקרה של טענה תביעה או דרישה כלפיהם ובמקרה בו
יתנהלו הליכים משפטיים בינך לבין מפעילת השירות או אתר מלומדות.
15 .ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג’,
המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת
Cookies במחשבך ושיבוץ beacons web” משוואת רשת” במודעות הפרסומת (”
Cookies .(“משוואות הרשת הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי
אינטרנט, המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין
ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות
קוד Analytics Google .המידע הנאסף אינו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את
הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies
ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר. לדוגמה, למדיניות
למדיניות. http://www.google.com/intl/en/privacy :ראה Google -של הפרטיות
/http://arti-media.net/privacy-policy :ראה Artimedia של הפרטיות
16 .האתר משתמש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף ועל מנת לאסוף נתונים אודות השימוש
שלך באתרים, להתאים את הפרסומות והאתרים שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך
ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך ועצם
שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן,
לשימוש במידע כאמור לעיל. חלק מה-Cookies יפקעו כשתסגור את הדפדפן וחלקן ישמרו
על גבי הכונן הקשיח במחשבך.
17 .המידע שמכילות הcookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך
לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד
ועוד. אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies ,תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות
בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן). בנוסף, באפשרותך
למחוק את ה -Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה
משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לעדכונך, נטרול ה –
Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר, או
באתרי אינטרנט אחרים.
18 .חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע וכן זכות
לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו
אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. על כן, דע כי הנך זכאי לפנות לאתר בבקשה לתיקון או
מחיקת המידע הקיים עליך, ככל שהוא אינו מדויק כאמור. ניתן לערער לבית המשפט השלום
על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו. בנוסף, ככל שהמידע שנמצאו במאגר המידע
של האתר משמש לצורך פניה אישית אליך בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, אשר
נקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, הנך זכאי על פי
חוק הגנת הפרטיות לדרוש שהמידע המתייחס אליך ימחק ממאגר המידע.
19 .מפעילת השירות והאתררשאים לשנות את מדיניות הפרטיות שלהם מעת לעת. ככל
שיבוצעו שינויים מהותיים במדיניות זו בנוגע לשימוש במידע האישי שמסרת תפורסם על כך
הודעה.
20 .השימוש באתר ובאפליקציה כפוף לתנאי השימוש הכלליים של אתר מלומדות המופיעים באתר
ולמדיניות הפרטיות.

תנאי שימוש
הקדמה
מלומדות הינו אתר המציג עורכות דין מובילות בתחומן (להלן: “האתר​” או “השירות​”).
האתר מנוהל ומופעל על-ידי colleegz (להלן מפעילת השירות).
השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, לרבות מדיניות הפרטיות ​וכן הוראות
או הנחיות נוספות שייתכן שיופיעו במהלך השימוש באתר (יחדיו: “המסמכים המחייבים​”). הנך מתבקש לקרוא את
המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותייך והתחייבויותיך ביחס לשימוש באתר ומהווים הסכם
מחייב בינך לבין מפעילת השירות. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות לפי הצורך ולכן אנו
ממליצים להתעדכן בהם מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים, כולם או חלקם, עלייך להימנע
מהשימוש באתר.
המסמכים המחייבים חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר
(דוגמת טלפונים ושעונים חכמים, טאבלטים וכיו”ב).
המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. משמעות המונח
“תוכן​” או “תכנים​” במסמכים המחייבים היא כל תוכן מילולי (Textual ,(חזותי (Visual ,(קולי (Audio ,(או כל שילוב
שלהם או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.
אודות האתר בתמצית
התכנים והמידע המוצגים באתר נכתבים על ידי עורכי האתר וחלקם נאספים על-ידי האתר ממגוון מקורות, מקוונים ואחרים  .
סדר הצגת הרשימות באתר נקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת השירות.
מפעילת השירות מאפשרת לגולשים להוסיף לאתר מידע ותכנים ובלבד שאינם מקדמים אינטרס עסקיים של חברות
מסחריות וכן לכתוב ביקורות הולמות וחוקיות, המהוות הבעת דעה אישית במסגרת הרשימות.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ביחס לסדר הרשימות המוצגות באתר, רשאית מפעילת השירות להתיר לגופים,
חברות מסחריות ובעלי עסקים אפשרויות קידום של תכנים מסוימים באתר כנגד תשלום. שם החברה המסחרית
המקדמת את התוכן יצוין כשם של כותב הרשימה.
למפעילת השירות מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה
מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם ובכלל זאת להסיר כל תוכן מהאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מפעילת השירות מעמידה לרשותך כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות שונות ושירותים
מקוונים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק. ניתן יהיה לשתף את הרשימות בפייסבוק באמצעות סרטון קצר המסכם
את הרשימה. יובהר, כי הסרטון ישותף רק לאחר אישור אקטיבי של הגולש (לחיצה על כפתור “שיתוף”) וכי האתר
אינו מתערב בתוכן הסרטון. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צד ג’ כאמור נעשה על אחריותך
בלבד. שימוש כאמור אינו קשור למפעילת השירות והוא יהיה כפוף לרוב למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן
של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג’ הללו, לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות
הנוהגת בהם. מסמכים משפטיים אלה אינם מטעמה של מפעילת השירות.
קבלת ושליחת מידע בזמן אמת באמצעות האתר דורשים חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשותך
לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם
והן מצויות באחריותם המלאה.
השימוש באתר
הנך רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין
להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של מפעילת השירות לכך, מראש, בכתב
ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן) –
▪ אין לעשות באתר כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין ו/או
הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
▪ הנך רשאי להשתמש באתר למטרות שאינן מסחריות בלבד וזאת מבלי לגרוע מזכותה של מפעילת השירות
לאפשר שימוש מסחרי באתר לבעלי עסקים;
▪ למעט בדרכים המתאפשרות באמצעות האתר, אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש
בכל דרך אחרת בתכני האתר, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס
וכיו”ב, לכל מטרה אחרת;
▪ אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה באתר, ואין לפגוע או להפריע בדרך
כלשהי לפעילותו התקינה של האתר;
▪ אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers
וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש
באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר.
▪ אין להעלות לאתר ו/או לקשר לאתר כל תוכן מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או
להפליה פסולה, פוגעניים או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
▪ אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר (“קישור עמוק​”) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל
דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (IS AS ,(כך שניתן יהיה
לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים
2
מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט או האזורים שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה – אסור לקשר במישרין
לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף
האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה – בשורת הכתובת (Status
Bar (בדפדפן של המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
מפעילת השירות לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום
של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו
על ידך, ומתחייב לשפות את מפעילת השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
דיוור פרסומי והודעות
ההרשמה לאתר ואישור תנאי השימוש מעידים על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת ממפעילת השירות
ו/או מי מטעמה, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982.
דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת למפעילת השירות במהלך הרישום לאתר, או הפרטים
שאפשרת לנו גישה אליהם ככל ונרשמת לאתר באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, או בכל מקרה אחר בו
מסרת למפעילת השירות את פרטייך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים באתר.
מפעילת השירות אף תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע שאינם מהווים דבר
פרסומת (ניוזלטר).
בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע למפעילת השירות על סירוב לקבלת דברי פרסומת או עלוני מידע,
דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת
או עלוני המידע שתשלח אליך מפעילת השירות ו/או מי מטעמה.
בנוסף, תשומת לבך כי בעת השימוש באתר (ככל ומכשיר הקצה שברשותך תומך בכך), ייתכן ותתבקש לאשר קבלת
הודעות מתפרצות מהיישומון (Notifications Push .(במידה ותאשר קבלת הודעות כאמור, עשויה מפעילת השירות
לשלוח אליך הודעות מסוג זה באמצעות ממשק היישומון או מכשיר הקצה שברשותך. תשומת לבך כי משלוח הודעות
כאמור היא תכונה מובנית בחלק ממכשירי הקצה. אין באפשרות מפעילת השירות לכבות ו/או לנתק תכונה זו
במכשירך ובמידה ותבחר לחדול מקבלת הודעות כאמור, יהיה עליך להסיר את תכונה זו ביחס ליישומון במישרין,
על-ידי שימוש בתפריט ההגדרות הרלבנטי במכשיר הקצה שברשותך.
רישום לאתר
השימוש באתר וצפייה בתכניו אינו מחייב רישום או מסירת פרטים מזהים. עם זאת, השימוש בחלק מתכונותיו של
האתר, כגון פרסום רשימות ותכנים בעמוד הבית של האתר מחייב רישום לאתר, מסירת המידע המתבקש במהלך
הרישום וקבלת הסכמתך לתנאי השימוש והמסמכים המחייבים.
3
הרישום לאתר מותר למשתמשים שהם בני 16 ומעלה בלבד. ברישומך לאתר אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 16
ומעלה. במידה וגילך נמוך מ-16 ,תוכל להירשם לאתר ולהשתמש בו בהתאם לתנאים אלה, רק בכפוף לקבלת
הסכמתם של הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך ואישורם את הוראות ההסכמים המחייבים, לאחר שקראו אותם
בעיון.
הרישום לאתר ייעשה באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק וגוגל+. כאשר אתה נרשם לאתר באמצעות
חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר לנו גישה למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך, כגון
שמך, כתובת הדוא”ל שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון הרשת החברתית שלך. גישתנו למידע ולתכנים
כאמור מוגבלת למידע ולתכנים שמפעיל הרשת החברתית בה אתה משתמש מאפשר לנו גישה אליהם, וזאת בהתאם
להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית, אותן אתה יכול לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית.
מפעילת השירות רשאית לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות ובכלל זה רישום ישיר שאינו מחייב
הזדהות באמצעות חשבון רשת חברתית. במהלך רישום כאמור תתבקש למסור לנו פרטים אישיים מזהים ופרטי
יצירת קשר איתך, כגון שמך המלא, כתובת דוא”ל פעילה, גילך ועוד.
במידה ותרצה לפנות אל מפעילת השירות באמצעות שליחת מייל לכתובת [email protected] ,תידרש למסור לנו
את שמך, כתובת הדוא”ל שלך ולפרט את תוכן פנייתך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת
פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש באתר ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. מפעילת
השירות שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים שונים, טכנולוגיים ואחרים, כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה.
הפרטים שתמסור בעת רישום לאתר יישמרו במאגר המידע שבבעלות מפעילת השירות. מפעילת השירות לא תעשה
בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות​ של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
ידוע לך ואתה מסכים כי האתר רשאי לפרסם את שמך לצד כל תוכן שטענת או הזנת לאתר, ובכלל זאת
ביקורות, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
ככל שתידרש להזין שם משתמש וסיסמה לצורך גישה לשירותים המחייבים רישום, וכדי למנוע שימוש לרעה
בחשבונך בשירות, עליך לשמור בסודיות גמורה על שם המשתמש והסיסמה. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות
גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה אחת למספר חודשים לפחות. הנך נושא באחריות המלאה לכל שימוש שנעשה
בחשבונך באתר ובכלל זאת עקב מחדלך לשמור בסודיות את פרטי הגישה לחשבונך באתר.
מפעילת השירות רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירותים הטעונים רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי
לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מפעילת השירות לבטל את רישומך לאתר, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר בכל
אחד מהמקרים הבאים –
▪ אם מסרת פרטים שגויים או בדויים בעת רישום לאתר;
▪ אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילת השירות או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות
משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מפעילת השירות;
▪ אם השתמשת בשירות לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה הונאה או שימוש לרעה באתר, מעשה בלתי חוקי, או
הנחזה על פניו כבלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
4
▪ אם הפרת את אילו מתנאי המסמכים המחייבים;
▪ אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לאתר או להמשיך ולהשתמש בו בכל דרך שהיא;
▪ לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;
▪ בכל מקרה אחר בו מפעילת השירות סבורה כי הביטול מוצדק ועומד באמות המידה המשפטיות המקובלות.
מפעילת השירות עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בשירות ועל-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש
לרעה בשירות. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לשירות, לפי
שיקול דעתה הבלעדי, במידה וסברה כי חשבונך בשירות שימש לביצוע מעשים כאמור.
תכנים שמשתמשים מוסרים לפרסום באתר
כמפורט לעיל חלק מתכניו של האתר מוזן אליו על-ידי משתמשיו הרשומים המשתתפים בהזנת התוכן לאתר באופן
פעיל (ובכלל זה העלאת צילומים, טקסטים, ביקורות ועוד). תכנים אלו יתפרסמו באזורים המיועדים לכך באתר – ביחד
עם תכנים מטעמה של מפעילת השירות. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה למשתמשים זכות לדרוש
שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.
מפעילת השירות מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר
המשתמשים. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות
הפתוחות בפניך להתבטא, רשאית מפעילת השירות לבדוק את התכנים הללו לאחר פרסומם, אך היא אינה חייבת
לעשות כן. בדיקות כאלה עשויות להיעשות על-ידי מפעילת השירות באופן מדגמי, אך ורק כדי לנסות ולמנוע פרסום
תכנים שהם בלתי חוקיים או פוגעניים על פניהם ובלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.
בעת פרסום תכנים באתר חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד
שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם ולטעון לאתר את התכנים הבאים –
▪ כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
▪ כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;
▪ כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
▪ כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
▪ כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני,
תולעים (Worms ,(ואנדלים (Vandals ,(יישומים מזיקים (Applications Malicious (וכיו”ב;
▪ סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי
אינטרנט, יישומים או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
▪ כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
▪ כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
▪ כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
5
▪ כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין,
עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
▪ כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
▪ כל תוכן העלול להטעות צרכן;
▪ כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, שאינו קשור למפעילת השירות ו/או לשירותיה ו/או הכולל מידע הנוגע
במישרין לבית העסק נשוא המידע;
▪ כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
מפעילת השירות רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום, לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לרבות בכל עת שתמצא כי הפרת את תנאי המסמכים המחייבים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע
בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במפעילת השירות או במי מטעמה. במקרה זה, מפעילת השירות תהיה
רשאית גם למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות המסמכים המחייבים מוסיפות על זכויות מפעילת
השירות לפי כל דין.
למעט מקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתעלה לצרכי פרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי
האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות
שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך.
מפעילת השירות מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים המתפרסמים באינטרנט ובכלל זה
לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים באתר. תכנים שנמסרו על-ידי משתמשים אינם מתפרסמים מטעמה של
מפעילת השירות ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל
תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
קישורים
תמצא באתר קישורים (לינקים) לעמודים שונים המאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים באינטרנט. תכנים אלה
לרוב אינם מתפרסמים על ידי מפעילת השירות, או מטעמה ומפעילת השירות איננה שולטת או מפקחת עליהם.
העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה לא מעידה על הסכמת מפעילת השירות לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם,
לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. יתכן שתמצא שתכנים
אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי
חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילת השירות אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל
תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
מפעילת השירות איננה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא
רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים לפי שיקול דעתה המוחלט.
6
פרטיות
מפעילת השירות מכבדת את פרטיותך בעת השימוש בשירות. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד
מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.
תכנים מסחריים
מפעילת השירות עשויה להציב באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון רשימות, פרסומות ומודעות,
הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים ובכלל זה מידע
שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי מסחרי.
מפעילת השירות לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים. מפעילת
השירות אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים
המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים
באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.
מפעילת השירות איננה צד לכל עסקה כזו והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר
או ירכשו באמצעותם.
תוכן מסחרי בשירות יסומן בשם יוצר הרשימה.
קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים באתר ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך
ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של מפעילת השירות בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו למפעילת
השירות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות,
לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל
דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך
אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילת השירות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי
ההסכמה (ככל שתינתן).
סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר (ככל שישנם) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם
אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
מפעילת השירות אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר או באמצעותו. כאשר אתה מוסר
תכנים לפרסום באתר, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל מלוא הזכויות בהם וכי הנך רשאי
למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה
כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן.
7
מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך
נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את
מפעילת השירות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כאשר אתה מעלה לאתר תמונות או סרטוני וידאו לפרסום, אתה מצהיר ומאשר כי
קיבלת את הסכמתם כדין של כל המצולמים במסגרת הפרסום (וככל ומדובר במצולמים קטינים – את הסכמת
הוריהם או נציגיהם החוקיים), בין היתר ביחס לצילומם, השימוש בדמותם ובזהותם במסגרת האתר והשימוש
בתמונות או סרטוני הווידאו המציגים אותם בהתאם לרישיון שהענקת למפעילת השירות כאמור להלן.
במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה למפעילת השירות רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק,
לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לשדר, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך
נוספת, לפי שיקול דעתה, בשירות ובכל נגזרת שלו, בכל מדיה שהיא ו/או בכל מסגרת אחרת, בין אם אלקטרונית ובין
אם מודפסת. כאמור, רישיון זה ניתן למפעילת השירות ללא מתן תמורה כלשהיא, לרבות אזכור (‘קרדיט’) במידת
האפשר, תמלוגים או טובות הנאה אחרות.
הסרת תכנים מהאתר
מפעילת השירות מכבדת את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים כמו גם את
זכותם לשם טוב ולפרטיות. אם הנך סבור כי תוכן כלשהו המתפרסם באתר פוגע בזכויות כלשהן הנתונות לך,
הנך מוזמן ומתבקש ליידע את מפעילת השירות על כך מיידית באמצעות כתובת המייל הבאה
[email protected] .צעדים שיינקטו על-ידי מפעילת השירות, ככל שינקטו,
בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.
אחריות
בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של מפעילת השירות, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה,
מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.
השימוש באתר ובכל תוכן או שירות הכלולים בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ​ומפעילת השירות לא
תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או
הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר, היישומון וכל תוכן ושירות הכלולים בהם.
התכנים והשירותים ניתנים לשימוש כמות שהם (IS AS .(לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. אתה מאשר
בזאת כי בדקת את האתר ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי
מפעילת השירות בגין תכונות התכנים והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך
ולצרכיך.
מפעילת השירות אינה מתחייבת כי לתכנים שתפרסם באתר, או באמצעותו תהיה היענות. מפעילת השירות אינה
יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם ולכן לא תישא כלפיך (או
כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מפעילת
השירות לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.
8
מפעילת השירות אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה
וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או
כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת השירות או אצל מי מספקיה.
מפעילת השירות לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאובדן פרטייך, המידע בחשבונך או לשיבוש בפרטים אלה – בין
באופן מלא ובין חלקית, כתוצאה מכשל במערכות המחשוב שלך או של מפעילת השירות, או של מי מטעמה.
שיפוי
הנך מתחייב לשפות את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או
הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים
המחייבים. בנוסף, תשפה את מפעילת השירות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה
שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, או באמצעות האתר, כתוצאה
מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית באתר.
שינויים באתר והפסקת פעילות
מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים
והתכנים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים
כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו.
מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה,
תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה רשאית מפעילת השירות להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם,
באופן זמני או קבוע. הנהלת האתר אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות באתר לשם תחזוקה, תיקון,
שדרוג ושיפור השירות. מפעילת השירות תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות
לא יהיה פעיל. עם הפסקת השירותים תחזיק מפעילת השירות את התוכן הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר
מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
שינוי במסמכים המחייבים
מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. במידת
האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית
של האתר. הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים באתר יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים.
המשך שימושך באתר לאחר פרסום המסמכים המחייבים המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם
ההוראות החדשות במסמכים המחייבים, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.
דין וסמכות שיפוט
9
על השימוש באתר ובשירותים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע
מהמסמכים המחייבים, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.
המחאה
העבירה מפעילת השירות את זכויותיה והתחייבויותיה ביחס לאתר, או כל חלק מהם, לצד שלישי, תהיה היא רשאית
להמחות גם את זכויותיה והתחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי המסמכים המחייבים. אינך רשאי להמחות כל זכות או
חיוב לפי המסמכים המחייבים וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי
בכל אלה. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.
פנה אלינו
מפעילת השירות מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר וכל צד שלישי אחר. אם
אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, נא פנה
אלינו לפי הפרטים שלהלן [email protected]​ ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *